Cách giải bài toán tăng giảm cạnh hình chữ nhật Lớp 4 - 5

IOE 10th Grade English Tests - Round 15  For Secondary School 2017 - IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 10 Vòng 15 năm 2017Cách giải bài toán tăng giảm cạnh hình chữ nhật Lớp 4  - 5 | Cách giải bài toán tăng giảm cạnh hình chữ nhật Lớp 4  - 5

 Bài toán : Một hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Nếu bớt ở chiều dài 5cm và thêm vào chiều rộng 115cm thì được một hình vuông. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật .
Phân tích:
- Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau
- Hình chữ nhật là trường hợp đặc biệt của hình vuông khi chiều dài bằng chiều rộng.
- S hcn = chiều dài x chiều rộng
- P hcn = (chiều dài +  chiều rộng) x 2

Theo đề bài, ta có sơ đồ:
 Chiều dài:     |-------|-------|-------|-------|---|////|

 Chiều rộng:  |-------|+++++115+++++++|

Chiều dài hơn chiều rộng là : 115 + 5 = 120 ( cm)
Chiều rộng là : 120 : 4 = 30 ( cm)
Chiều dài là :
30 x 5 = 150 ( cm )
Chu vi hình chữ nhật là :
( 30 + 150 ) x 2 = 360 ( cm)
Diện tích hình chữ nhật :
30 x 150 = 4500 ( cm2 )
Đáp số : 360cm ; 4500 cm2

 

 

____________Source: http://thiviolympic.com_______________

 

Top