Cách giải bài toán tăng giảm cạnh hình chữ nhật Lớp 4 - 5

IOE 10th Grade English Tests - Round 15  For Secondary School 2017 - IOE Tiếng Anh trên mạng Lớp 10 Vòng 15 năm 2017Cách giải bài toán tăng giảm cạnh hình chữ nhật Lớp 4  - 5 | Cách giải bài toán tăng giảm cạnh hình chữ nhật Lớp 4  - 5

Read more ...

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ

Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ

Yêu cầu:
-Các em xác nhận được HIỆU và TỈ SỐ của chúng.
+.Hiệu là nhiều hơn, ít hơn, lớn hơn, bé hơn bao nhiêu đơn vị
(nó thể hiện ở kết quả của phé tính trừ)
+.Tỉ số là xem số này gấp số kia bao nhiêu lần, bằng một phần mấy của số kia hay bằng mấy phần mấy của số kia?
(Nó có thể thể hiện ở phép nhân, phép chia, ...)

Read more ...

Các bài tập chuyên đề số tự nhiên

Các bài tập chuyên đề số  tự nhiên

Bài 1:  
Cho các chữ số: 0; 1; 2; 3. Lập được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau.
Giải
-Hàng ngàn có 3 cách chọn (khác 0)
-Hàng trăm có 3 cách chọn
-Hàng chục có 2 cách chọn
-Hàng đơn vị có 1 cách chọn
Số có 4 chữ số khác nhau có:   3 x 3 x 2 x 1 = 18 (số)

Read more ...
Top