Violympic Maths Online Contest - Giải toán mạng Lớp 5 Vòng 6 Phần 2

Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Vòng  65 Năm 2017 Đây là bài hướng dẫn chi tiết cách giải Đề thi Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 Vòng 6 Năm 2017 - 5th Grade Violympic Maths  Online Contest  in Primary School -   Câu 13: ( Trung bình cộng)
Trung bình cộng của 3 số bằng 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đối số thứ nhất và số  thứu ba thì  trung bình cộng của ba số bằng 99


 

1.Introduction - Giới thiệu:

Chào thầy cô và các bạn.
Đây là Bài hướng dẫn học sinh lớp 5 Thi Violympic giải Toán trên mạng Lớp 5 Vòng 6 Năm 2017 .

2. Phần hướng dẫn cách làm vòng thi này:

Trong vòng thi Violympic - Giải toán trên mạng Vòng  6 - Lớp 5 này , các bậc phụ huynh chú ý một số dạng bài cơ bản như sau:

3. Xem trước các dạng bài vòng thi này: Preview all exercises for this Test

______________And more sections, Please download>>>>_____________

  Trong vòng thi này có một số dạng bài cơ bản sau:

Giải đề thi Violympic  Lớp 5 vòng 6 Năm học 2016 - 2017
Thưa thầy cô và các bạn. Xem phần 1 :

Giải các câu từ Câu 1 đến câu số 12 của Lớp 5 Năm học 2016 - 2017


Đây là Giải đề thi Violympic  - Giải toán trên Internet Lớp 5 vòng 6 Năm học 2016 - 2017 Ra ngày 07 – 11 - 2016)

 Câu 13: ( Trung bình cộng)
Trung bình cộng của 3 số bằng 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đối số thứ nhất và số  thứu ba thì  trung bình cộng của ba số bằng 99

Bài giải
Tổng 3 số ban đầu
70 x 3 = 210
Tổng ba số sau là 297
298 – 10 = 87
8 7 = ST2 + ST3
ST1
ST3

Câu 14: ( Tổng - Hiệu)  
 Tổng của hai số lẻ là 120, biết giữa chúng có 5 số chẵn. Tìm số lẻ lớn hơn  trong hai số lẻ đó?

Khoảng cách 4 số chẵn 4 khoảng = 8 +2 = 10
120 + 10 : 2 = 65
 
Câu 15: ( Quan hệ phép tính)
Nam có 45 viên bi, như vậy là bằng một nửa số bi của bạn Tuấn. Bạn Tuấn lại có số bi bằng 1/6 Tổng số bi của bạn Tuấn và Bạn Hùng. Hỏi cả ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.
 
 
Bài giải
Nam :             |--X--| 45 viên
Tuấn :             |--X--|--X--|
Tuấn + Hùng: |--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|--X--|

Nhìn vào sơ đồ : Số bi Hùng 10 phần :
Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 + 10 = 13 phần
Cả ba bạn có tất cả  số  viên bi:
45 X 13 =  = 585 viên bi
Đáp số : 585 viên
 
Câu 16: ( Tổng - tỉ)
Một hình chữ nhật có chu vi là 140m. Tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông?

Bài giải
Nửa chu vi là : 140 : 2 = 70 m
Theo đề bài nếu kéo dài chiều rộng thêm 1/3 chiều rộng và giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông. Điều này có nghĩa; Chiều rộng = 3 phần chiều dài = 4 phần nằng nhau như thế.

Chiều dài    |______|______|______|______|   70m

Chiều rông  |______|______|______|

Tổng số phần bằng nhau là : 3 + 4 = 7( phần)
Chiều dài là: 70 : 7 x 4 = 40 m
Chiều rộng là : 70 : 7 x 3 = 30 m
Diện tích hình chữ nhật là : 40 x 30 = 1200 m2
Đáp số : 1200 m2

 Câu 17: ( Tổng - Hiệu)
Có hai bao gạo A và B , biết khi chuyển từ kho A sang kho B là 7560 kg thì số gạo của 2 kho bằng nhau. Vậy lúc đầu kho B nhiều hơn kho A là bao nhiêu  kg?
 

Câu 18: ( Hiệu  - tỉ)
Khi anh Tú 9  tuổi thì mẹ sinh ra em Na. Năm nay em Na bằng ¼ tuổi anh Tú. Hỏi năm nay anh Tú bao nhiêu tuổi?

Bài giải
Anh Tú hơn Na số tuổi là 9
Anh Tú   |______|______|______|______|
Em Na   |______|             9 tuổi
Hiệu  số phần bằng nhau: 4-1 = 3 phần
Na có số tuổi : 9:3 =3 tuổi
Anh Tú năm nay là : 3 x 4 = 12 tuổi

Câu 19: ( Tổng - tỉ)
Hai anh em đi mua sách vở hết tất cả 255 000 đồng. Biết 3/4 số tiền sách của em bằng 3/4 số tiền sách vở của anh. Hỏi anh mua sách vở hết bao nhiêu tiền?

Bài giải:
Quy đồng tử số ta có:
2/3 = 6/9 và  3/4 = 6/8
Vậy  ta có sơ đồ :
Tiền của em  |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|

Tiền của anh |_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|_____|
Tổng số phần bằng nhau là:
9+ 8 = 17 phần
Số tiền của anh mua sách vở là :
255000:17 x 8 = 120 000 đồng
Đáp số : 120 000 đồng
 
Câu 20: ( Tìm phân số của một số)
Lớp 5a có 4/7 số học sinh là nữ . hỏi lớp 5a có số học sinh nữ nhiều hơn học sinh nam là bao nhiêu em Biết lớp 5a có 15 em Nam

Bài giải
Số học sinh Nam chiếm  1- 4/7 = 3/7 số học sinh cả lớp
Số hs nam chiếm 3 phần số hs nữ là 4 phần bằng nhau như thế
Số hs nữ hơn nam là
( 15 :3) x 1 = 5 em
Đáp số : 5 em

Câu 21: ( Dãy số cách đều)
Tìm số hạng tiếp theo của dãy số 1; ¼; 1/16; 1/64; 1/256
Ta có  1 = 1/1
Xét mẫu số
1; 4; 16; 64; 256;
Qua luật : 1= 1 x 1
4 = 2 x 2
16 = 4 x 4
64 = 8 x 8
256 = 16 x 16
? = 32 x 32  = 1024

 Câu 21: ( Toán trồng cây)
Một phòng có 3 cửa  số mỗi của số rộng là 1m 2 dm. Người ta làm các song cửa sổ, cách đều nhau 10 cm. hỏi phòng đó có bao nhiêu song cửa?

Bài giải
Số cây bằng số khoảng – 1
Số cây song cửa của  một của sổ
(120 : 10 ) -1 = 11 song cửa
Phòng số có số song cửa là:
11 x 3 = 33 song cửa

  Câu 21: ( Toán Tổng tỉ )
Trung bình cộng của ba số bằng 795. Trong đó số thứ hai gấp rưỡi số thứ ba và bằng 3/10 số thứ nhất . Tìm số thứ ba?

 Bài giải
Gấp rưỡi = 5/2
Số thứ nhất  : |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
Số   thứ 2  :    |-------|-------|-------|
Số thứ 3 :       |-------|-------|
Tổng số phần = 10 + 3 + 2 =  15
Tổng 3 số : 795 x 3 = 2385
Số thứ ba là : (2385 : 15 ) x 2 = 318

Câu 22: ( Toán Tổng tỉ )
Trong một phép chia hai số tự nhiên , biết số thương là là 4 , số dư là 7 và tổng của hai số là 177. Tìm hai số đó?

Bài giải
Tổng sẽ là 5 phần
177 – 7 = 170
170: 5 = 34
34 x 4 + 7 = 143
177 – 34 = 143
 
Câu 23:
Số tự nhiên bé nhất có 3 chữ số khác nhau biết tổng của các chữ số  bằng 22 là số nào?
Bài giải
22 = 10 + 10 + 2
10 = 9 + 1
10 = 8 + 2
Mà số này chỉ có 3 chữ số nên : Số hang trăm phải là : 2 + 1 + 2 = 5
Số càn tìm là 589
 
Câu 24:
Tìm số bị chia trong phép  chia có số bị chia gấp 12 lần thương  và thương gấp 8 lần số chia
Sc : 1
T = 8
SBC = 8 x 12 = 96
SBC : T = 12
96 x 12 = 1152copyright by Thiviolympic.com - Nghiêm cấm copy  bài giảng này
_______________________________-

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền hiện hành.

4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 4 pages

7. Size: 1.95MB

Thầy cô và các bạn tải miễn phí tài liệu này với mục đích giáo dục nhưng tuyệt đối không sao chép phát tán với mọi mục đich khác. Nếu cá nhân tổ chức nào vi phạm điều này. Chúng tôi sẽ gọi điện trực tiếp đến nơi chủ quản và truy cứu trách nhiệm hình sự theo Luật bản quyền - Luật sở hữu trí tuệ hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links phía dưới để tải : to free download , click to one of under links. Easy download, Fastly download, Free download

>>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 6 - 2016 - 2017 School - year

Link from >>>Đề thi Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 - Vòng 6 - 2016 - 2017 School - year

 

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

19 Vòng thi  Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5  Năm 2017

19 Vòng thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Năm 2016

19 Vòng thi  Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Năm 2015

 

____________Source: http://thiviolympic.com_______________

 

 

Top