Violympic Lớp 5 Vòng 9 Năm 2017 - 5th Grade Violympic Maths

Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Vòng  9 Năm 2017 Đây là bài hướng dẫn chi tiết cách giải Đề thi Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 Vòng 9 Năm 2017 - 5th Grade Violympic Maths  Online Contest  in Primary School -   Câu 13: ( Trung bình cộng)
Trung bình cộng của 3 số bằng 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đối số thứ nhất và số  thứu ba thì  trung bình cộng của ba số bằng 99


Read more ...

Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 Vòng 8 Năm 2017

Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Vòng  8 Năm 2017 Đây là bài hướng dẫn chi tiết cách giải Đề thi Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 Vòng 8 Năm 2017 - 5th Grade Violympic Maths  Online Contest  in Primary School -   Câu 13: ( Trung bình cộng)
Trung bình cộng của 3 số bằng 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đối số thứ nhất và số  thứu ba thì  trung bình cộng của ba số bằng 99


Read more ...

Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 Vòng 7 Năm 2017 | 5th Grade Maths Test

Thi violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 Vòng  7 Năm 2017 Đây là bài hướng dẫn chi tiết cách giải Đề thi Violympic Giải toán trên Internet Lớp 5 Vòng 7 Năm 2017 - 5th Grade Violympic Maths  Online Contest  in Primary School -   Câu 13: ( Trung bình cộng)
Trung bình cộng của 3 số bằng 70. Trong đó số thứ nhất gấp đôi số thứ ba. Nếu gấp đối số thứ nhất và số  thứu ba thì  trung bình cộng của ba số bằng 99


Read more ...
Top