5 Đề Kiểm tra Toán 7 mới nhất Học kì 1

5 Đề Kiểm tra Toán 7 mới nhất Học kì 1

ĐỀ SỐ 1:

          Môn: Toán 7 Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề:

Bài 4: (1,5 điểm)

          Ba người A, B, C góp vốn kinh doanh theo tỉ lệ 3, 5, 7. Biết tổng số vốn của ba người là 105 triệu đồng. Hỏi số tiền góp vốn của mỗi người là bao nhiêu ?

Bài 5: (3 điểm)  Cho , vẽ điểm M là trung điểm của BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MA = MD.

 

Top