Cách làm bài thi Violympic Toán 5 - vòng 14 Năm học - 2013 - 2014 PDF Print E-mail

Cách làm bài  thi Violympic Toán 5 - vòng 14 Năm học - 2013 - 2014

The Violympic Math Contest Online - Grade 5 - Round 14 - in Priamry School - Đề thi Violympic giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 14

1. Review this test:

_________________________________________

_________________________________________

Thưa thầy cô và quý phụ huynh

Chào thầy cô và Quý phụ huynh.

Đây là Đề thi Violympic – Toán 5 - Vòng 14 Năm học 2013 -2014 - Ra ngày 12/2/2014 – Kỉ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam  27/2

Thiviolympic.com xin nhận xét chung về các dạng bài trong vòng 14 lớp 5 như sau:

+ Nội dung đề thi bám sát sách giáo khoa, phạm vi tuần 19 – 24 – Toán 5 , vì là vòng tự luyện nên các em có học lực khá dễ dàng ăn chọn 300 điểm. Nhìn chung vòng luyện như vậy là vừa phải

Cách giải một số bài thi Vòng 14 lớp 5 _ Năm học 2013 - 2014

HƯỚNG DẪN LÀM BÀI THI VIOLYMPIC LỚP 5 – CẤP HUYỆN   - VÒNG 14 – NĂM HỌC 2013- 2014 HOW TO PASS THE VIOLYMPIC MATH ONLINE FOR STUDENT IN PRIMARY SCHOOL -  2014 – GRADE 5

Câu  hỏi 1 : ( tải ở phía dưới) Số lẻ thứ 3 của dãy là : 2011

Số lớn nhất trong 5 số đó là :2011 + 2 + 2 = 2015

Câu  hỏi 2 : ( tải ở phía dưới)1 người ăn hết sốgạo đó trong số ngày là:

45 x 120 = 5400 ( ngày )

Số gạo đó cho 200 người ăn hết số ngày là:

5400: 200 = 27 ( ngày)

Câu  hỏi 3 : Đặt tính và tính ta có

19,7,5

1,8

017

175

130

4

10,97

 

 

 

 

Dùng thước kẻ dóng thẳng từ dấu phấy ban đầu để tìm số dư. Các em sẽ thấy phép tính này dư 0,004. Hãy thử lại cho chính xác

Câu  hỏi 4 : Bán kính hình tròn là:

72,22 : 3,14 : 2 =  11,5 ( cm)

11,5 x 11, 5 x 3,14 =  415,265 ( cm2)

Câu  hỏi 5 :Tính chu vi hình vuông, biết diện tích của nó bằng 132, 25 cm2 ? ( Đây là bài rất khó cho học sinh lớp 5 . Vào câuhỏi này các em thường bỏ qua. Vì các em không được sử dụng máy tính để khai căn bậc 2 . Ai có cách giải nào hay hơn giúp Vì diện tích hình vuông là 132, 25 cm2 nên cạnh hình vuông là  11,5 cm vì 11,5 x11,5 = 132,25. Vậy Chu vi hình vuông là: 11,5 x 4 = 46 cm

Câu  hỏi 6 : Số lẻ có 4 chữ số nhỏ nhất chia hết cho 5 là : 1005

Số lẻ có 4 chữ số lớn  nhất chia hết cho 5 là : 9995

Có tất cả  số các số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 5 là :

9995 -  1005) :10 + 1 = 900 ( số)

Câu  hỏi 7 :Tổng của hai số là lẻ thì = SH lẻ +  SH chẵn

Hiệu của hai số là :12 x 2 + 1 = 25

Số bé là : (  2013 – 25 ) : 2 =  994

Số lớn  là : (  2013 + 25 ) : 2 =  1019

Câu  hỏi 8 :Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 5 nhỏ hơn  300: 5

Số tự nhiên lớn nhất chia hết cho 5 nhỏ hơn  300: 295

Số các số tự nhiên chia hết cho 5 nhỏ hơn  300:

(295  - 5) : 5 + 1 = 59

Tổng các số tự nhiên chia hết cho 5 nhỏ hơn  300: 5

(295  + 5) x 59 : 2 =  8850

Câu  hỏi 9 :Số chẵn nhỏ nhất nhỏ hơn 200 : 2

Số chẵn lớn nhất nhỏ hơn 200 : 198

Số các số hạng là số chẵn nhỏ hơn 200 :( 198 -2) : 2 + 1 = 99

Tổng các Số chẵn nhỏ hơn 200 :( 2 + 198) x 99 : 2    = 9900

Câu  hỏi 10 :

Số lớn   |--------|--------|--------|-8--|

Số bé : |--------|                                    Tổng 352

Số lớn là :

( 352 – 8 ) : ( 1 + 3 ) x 4  + 8 = 266

Câu  hỏi 11 :Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 : 9875

Số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 9 thì tổng 4 chữ số này phải chia hết cho9

mà 9 + 8 + 7 + 5 = 29 . Do vậy số tự nhiên lớn nhất có 4 chữ số khác nhau chia hết cho 5 : 9810

Câu  hỏi 12 :Vì số học sinh lớp 5 C ít hơn số hs trung bình của cả 3 lớp là 4 bạn nên

Trung bình cộng số học sinh của hai lớp 5A, 5B và 5C là

(37 + 39 - 4 ) : 2 =  36 (học sinh)

Số học sinh lớp 5C là:

36 – 4 = 32(học sinh)

Đáp số: 32 học sinh

BÀI THI SỐ 2 - VÒNG 14 - NĂM 2014

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 1:
Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có hiệu bằng 86,8. Tìm số bé.
Trả lời:     Số bé là

Thương = 0,6 = 6/10 = 3/5

Số lớn   |--------|--------|--------|--------|--------|

Số bé :  |--------|--------|--------|       Hiệu 86,8.

Số bé là : 86,8 : ( 5 – 3 ) x 3 = 130,2

Câu 2:

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 2 ?
Trả lời :     Có tất cả số có 4 chữ số chia hết cho 2.

Số có 4 chữ số  nhỏ nhất chia hết cho 2 là : 1000

Số có 4 chữ số  nhỏ nhất chia hết cho 2 là : 9998

Số các số hạng có 4 chữ số  nhỏ nhất chia hết cho 2 là : ( 9998 – 1000) : 2 + 1 = 4500

Câu 3:
Cho 2 số có thương bằng 0,25 và có tổng bằng 98,75. Tìm số lớn.
Trả lời:    Số lớn là

thương bằng 0,25 = ¼

Số lớn   |--------|--------|--------|--------|

Số bé :  |--------|      tổng 98,75

Số lớn là : ( 98,75 : ( 4 + 1 ) ) x 4 = 79

Câu 4: Hai số có tổng bằng 179,2. Biết 50 % số thứ nhất bằng số thứ 2.
Vậy số thứ nhất là

50 % = ½ - Quy đồng tử ta có ½ =2/4

Coi số thứ nhất  bằng  4 phần thì số thứ 2 bằng 3 phần bằng nhau như thế. Tổng hai số  là 179,2.

Vậy số thứ nhất là: ( 179,2: 7) x 4 = 102,4

Câu 5:Hai số có hiệu bằng 186,3. Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2. Tìm số thứ nhất.
Trả lời:     Vậy số thứ nhất là

Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ 2 có nghĩa là 2/5 số thứ nhất bằng ¼ số thứ 2. Quy đồng tử số ¼ = 2/8. Coi số thứ nhất bằng 5 phần thì số thứ 2 bằng 8 phần bằng nhau như thế. Hai số có hiệu bằng 186,3.

Số thứ nhất là : ( 186,3 : ( 8 – 5)  ) X 5 = 310,5

Câu 6:Cho 2 số có hiệu bằng 81,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ hai nhân với 2,5 thì được hai tích có kết quả bằng nhau. Tìm số thứ nhất.
Trả lời:    Vậy số thứ nhất là

Gấp 3 lần số thứ nhất bằng gấp 2,5 lần số thứ hai
hay gấp số thứ nhất lên 6 (3x2) thì bằng số thứ hai gấp lên 5 (2,5x2) lần.

Nếu tích là 30 thì số thứ nhất có  30 : 6 = 5 (phần)
số thứ hai có   30 : 5 = 6 (phần)
Ta có sơ đồ: Số thứ nhất       |___|___|___|___|___|
Số thứ hai;      |___|___|___|___|___|___|      Hiệu  81,6

Tổng số phần bằng nhau:       6 -  5 = 1 (phần)
Số thứ nhất:      81,6 : 1 x 5  = 408

Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Phải viết số dưới dạng số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)

Câu 7: 265,3 x 0,06 + 265,3 x 0,04 =

265,3 x ( 0,06 0,04 ) =26,53

Câu 8: 125,86 x 17 – 125,86 x 7 =

125,86 x (17 – 7 ) =1258,6

Câu 9:
0,486 x 91,7 + 0,486 x 8,3 =

0,486 x ( 91,7 +  8,3) = 48,6

Câu 10:
1,369 x 23,9 + 1,369 x 76,1 =

1,369 x ( 23,9 + 76,1 ) = 136,9

4. Video hướng dẫn cách làm vòng thi này:

______________And more sections, Please download>>>>_____________

 

4. Author: thiviolympic.com

5. Language: English - Vietnamese

6. Document Type: .doc - Page: 6 pages

7. Size: 1.95MB

6. Link download - Thầy cô hãy nhấn vào links dưới để tải :

a. >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 14 - 2013 - 2014 School - year

b. Link from >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 14 - 2013 - 2014 School - year

 

c. Link from >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 14 - 2013 - 2014 School - year

d. >>>Đề thi Violympic Giải toán trên mạng Lớp 5 - Vòng 14 - Năm trước

Note: This Test is quite Free for everybody. It was collected by many sources from Internet . We are have no responsibility about this sharing.

Thanks !

{plusone}
Danh sách Đề thi Violympic Lớp 5
Google Plus

===================== http://thiviolympic.com=================